button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor

Odkazy k zaměstnávání

Obecné informace k zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Kdo je osobou zdravotně postiženou?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. za osoby se zdravotním postižením (§67) považuje osoby, které jsou:
a) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením"), pracovní schopnost poklesla nejméně o 70 %
b) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním (pracovní schopnost poklesla nejméně o 35%) nebo druhém stupni (pracovní schopnost poklesla nejméně o 50%).
c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby zdravotně znevýhodněné"). Všem těmto osobám je na trhu práce poskytována zvýšená péče.

Jak získat statut osoby se zdravotním postižením?

Od 1. července 2009 rozhoduje o zdravotním omezení ve všech stupních invalidity okresní správa sociálního zabezpečení.

Zdravotní postižení pro účely sledované zákonem o zaměstnanosti se neprokazuje žádným průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P. Skutečnost, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, která je invalidní v I., II. a III. st. je dokládána rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Osoba zdravotně znevýhodněna tuto skutečnost dokládá rozhodnutím úřadu práce.

Zaměstnávání invalidních osob

Má-li osoba rozhodnutí o přiznání třetího stupně ID (příp. Rozhodnutí o invaliditě určitého stupně) - pro počítání plnění povinného podílu (viz. níže) se započítává třikrát, pro příspěvky a dotace u chráněných dílen se tato osoba počítá pouze jednou.
Osoba invalidní ve třetím stupni se nemůže stát uchazečem o zaměstnání (ale může spolupracovat s ÚP, program pracovní rehabilitace). Osoby v druhém a prvním stupni mohou být evidovány na úřadu práce (uchazeči) a přihlásit se k programu pracovní rehabilitace.

Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných (dříve ZPS)

Za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale s ohledem na svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav má podstatně omezeny možnosti vykonávat dosavadní povolání, využít stávající kvalifikace nebo její získávání (stav trvá déle než 1 rok). K tomu, aby osoba získala rozhodnutí posudkové komise, nepostačí jen dlouhodobá pracovní neschopnost, ale i neschopnost konat soustavně zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost za stejných podmínek jako dřív.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci (v průměrném ročním přepočteném počtu) v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl je 4% z celkového počtu svých zaměstnanců. Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit:

 • zaměstnáváním v pracovním poměru,
 • odběrem výrobků a služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením nebo odběrem výrobků a služeb chráněných pracovních dílen,
 • odvodem do státního rozpočtu.

Jednotlivé způsoby plnění je možné kombinovat.
Více informací naleznete na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/pravapovinnosti

Pracovní rehabilitace a příprava k práci osob se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci.
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. Pracovní rehabilitace zahrnuje:

 • poradenskou činnost (volba povolání, zaměstnání nebo jiná výdělečná činnost),
 • teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
 • zprostředkování, udržení, změnu zaměstnání,
 • vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Teoretická a praktická příprava osob se zdravotním postižením zahrnuje:

 • přípravu na budoucí povolání (např. dle školského zákona),
 • přípravu k práci (realizována na pracovišti zaměstnavatele, v chráněné dílně nebo vzdělávacím zařízení, může být prováděna s podporou asistenta),
 • specializované rekvalifikační kurzy.

Výhody zaměstnávání OZP pro zaměstnavatele

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením (OZP) skýtá pro firmu možnosti daňových odpisů a dotačních příspěvků. Zaměstnáním OZP navíc ušetříte peníze, které odvádíte ve formě náhradního plnění.

1. Sleva na dani
V případě zaměstnávání OZP může zaměstnavatel uplatnit slevu na dani:

 • až 18 000 Kč ročně u osob částečně invalidních a zdravotně znevýhodněných (tzv. osoba se zdravotním postižením)
 • až 60 000 Kč ročně u plně invalidních osob ( tzv. osoba s těžším zdravotním postižením)

(konkrétní výše slevy je vedle stupně postižení závislá na počtu hodin, které zaměstnanec pro zaměstnavatele v daném roce odpracoval, tj. zda pracoval na plný či kratší úvazek).

2. Dotace od ÚP na přípravu zdravotně postiženého k práci
Zaměstnavatel může získat příspěvek na přípravu OZP k práci, jmenovitě na pokrytí mzdových nákladů zaměstnance, který přípravu provádí, případně na odbornou pomoc asistenta, a to až po dobu 24 měsíců.

3. Dotace od ÚP na vytvoření a provoz chráněného pracovní místa/chráněné pracovní dílny
Úřad práce může zaměstnavateli poskytnout příspěvek na vytvoření/provoz chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny.

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě.

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, kde je zaměstnáno nejméně 60 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně dvou let.

Změny 2012: došlo ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa a tím se dojde ke sloučení dvou téměř shodných nástrojů podpory zaměstnávání OZP, což povede ke zjednodušení dosavadní právní úpravy a také ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů.

Seznam chráněných dílen v Moravskoslezském kraji lze nalézt na:
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/wai_010.html

4. Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob.

Změny 2012: příspěvek bude poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří pracují na pracovních místech vymezených na základě dohody s Úřadem práce ČR jako chráněná pracovní místa a jeho výše bude činit měsíčně 75% skutečně vynaložených mzdových nákladů na tyto zaměstnance, nejvýše však 6 000 Kč.
Po 12 měsících provozování chráněných pracovních míst bude tento příspěvek navýšen o částku odpovídající vynaloženým dalším nákladům spojeným se zaměstnáváním OZP, maximální výše navýšení bude činit 4 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením.

Pracovní poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Nabízíme individuální pomoc uživatelům i zaměstnavatelům v otázkách zaměstnávání.

 • Zájemce kontaktuje naši organizaci formou elektronickou, písemnou, telefonickou nebo osobní
 • Setkání probíhá zpravidla na pracovišti organizace,
 • Jednání s klienty upravuje zejména aktuální znění SQSS3 a SQSS5
 • Nabízíme pomoc - provázení v hledání či změně zaměstnání
 • Pracovní poradenství zahrnuje:
  • vyhledávání zaměstnání s využitím PC a internetu
  • podpora při sepsání životopisu, motivačního dopisu
  • nácvik komunikace se zaměstnavatelem, oslovení
  • informace ze zákonů týkajících se zaměstnanosti, pracovního práva
  • informace o úřadech práce, personálních a vzdělávacích agenturách, kurzech, školeních
  • informace o firmách zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, kontakty na chráněné dílny v Moravskoslezském kraji
  • účast na skupině pracovního poradenství
 • Realizujeme skupiny pracovního poradenství - interakce členů ve skupině, vzájemná podpora, předávání zkušeností z oblasti trhu práce. Skupiny vede pracovník Centra, při práci se používají: pravidla skupiny, testy asertivity, relaxační techniky, skupinové hry, vzory formulářů (životopis…)

Poradna, užitečné odkazy

Nabídky práce pro osoby se zdravotním postižením

http://portal.mpsv.cz/sz
www.praceprozp.cz
http://www.bariery.cz/burzaprace/
http://www.paraple.cz/Default.aspx?tabid=176
www.job.cz
www.jobpilot.cz
ozp.prace.cz
www.personalniagentury.cz

Odkazy na užitečné stránky

Portál o neziskových organizacích
Kalkulace nároku na dávky
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami
Katalog zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením
Rady pro hledání práce (životopis, nástup do práce, rady pro OZP)
Průvodce světem povolání

Přehled chráněných dílen v Moravskoslezském kraji

verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz

Užitečné dokumenty ke stažení (formát PDF, WORD)

Žádost o příspěvek na péči – formulář
Listina základních práv a svobod
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením