button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz

Občanská poradna Nový Jičín

Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou se zaměřením na lidi, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a nedokáží už ji řešit vlastními silami. Služba je zajišťována na pracovišti v Novém Jičíně, KopřivniciPříboře odbornými poradci, kteří jsou připraveni Vám pomoci v níže uvedených oblastech:

Sociální dávky, sociální služby, sociální pojištění, pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, občanskoprávní vztahy, problematika zadlužování občanů, daně a poplatky, školství a vzdělávání, zdravotní pojištění a zdravotnictví, ochrana spotřebitele, právní systém ČR, právní systém EU, občansko-soudní řízení a jeho alternativy, veřejná správa, trestní právo, ochrana základních práv a svobod.

Občanská poradna Nový Jičín poskytuje bezplatné služby v oblasti oddlužení (tzv. osobního bankrotu) v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění (IČ akreditace AO-10-2018).

Konzultační hodiny naleznete zde.

Poslání

Občanská poradna Nový JičínPosláním Občanské poradny Nový Jičín je bezplatně podporovat uživatele prostřednictvím kvalifikovaného sociálního pracovníka v tom, aby znali svá práva a povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby a byli schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Cíle Občanské poradny Nový Jičín

Cílem poradny je informovaný uživatel, který ví, jaké má možnosti řešení své nepříznivé sociální situace, je v ní zorientován a aktivně se na jejím řešení podílí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace nebo jsou touto situací ohroženy, a nedokáží ji řešit vlastními silami bez potřebné pomoci a podpory. Služba je poskytovaná osobám od 15 let.

Občanská poradna není schopna poskytnout své služby:

  • osobám s mentálním postižením, které k řešení své situace potřebují značnou podporu jiné osoby a nepřijdou v jejím doprovodu,
  • osobám postiženým úplnou hluchoslepotou,
  • cizincům bez znalosti českého nebo slovenského jazyka bez doprovodu osoby, která hovoří uvedenými jazyky.

Principy služby

  • Diskrétnost - nic, co se v poradně od uživatele služeb zjistí, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez jeho výslovného souhlasu předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Uživatel služby může vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
  • Nezávislost - občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.
  • Nestrannost - služby občanské poradny jsou poskytovány všem osobám bez rozdílu rasy, pohlaví, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory či politickým nebo náboženským přesvědčením poradce.
  • Politika rovných příležitostí - občanská poradna uplatňuje politiku rovných příležitostí, v případě diskriminačního chování může být uživatel na své jednání upozorněn.
  • Podpora samostatnosti - uživatelé jsou podporováni k samostatnému řešení své situace.
  • Individuální přístup - poradce z občanské poradny přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, osobní plány a sociální situaci.

Pracovníci občanské poradny dodržují základní lidská práva zahrnutá v Listině základních práv a svobod, řídí se Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem občanských poradců a Chartou občanských poraden.

Pravidla poskytování služby

Poskytování služeb se dále řídí Standardy kvality sociálních služeb, je v souladu s Chartou občanských poraden a Etickým kodexem občanských poradců, Etickým kodexem sociálních pracovníků a dalšími vnitřními směrnicemi organizace.

Občanská poradna nenahrazuje odborné poradny a nemá výkonnou pravomoc. Neposkytuje právní a daňové poradenství, není odborným pracovištěm sociální péče, nestanovuje sociální dávky, důchody, neposkytuje odborné služby klinických psychologů, advokátů či rodinných poradců. Občanská poradna neradí v podnikatelských záležitostech.